Cookie policy

Dutch version can be found below / Nederlandse versie is hieronder te vinden

1. General

Savic Group (hereinafter referred to as "Savic Group", "we") primarily uses cookies to enhance your browsing experience at Spraystream.com / savic-group.com / jet-zone.com / drainjet.com (hereinafter referred to as the "Website") . All data Savic Group retrieves from its cookies are anonymous and are only used to understand the customer experience on the Website with the aim of improving the performance and usability of this Website.

Savic Group is entitled to update this cookie policy by placing a new version on the Website. In this context, it is strongly recommended that you regularly consult the Website and the relevant page on which the cookie policy is displayed to ensure that you are aware of any changes. As soon as a new cookie policy comes into effect, your permission regarding the use of cookies will again be requested.

2. What is a cookie?

A cookie, also known as an HTTP cookie, a web cookie or a browser cookie, is usually a small text file sent from a website and stored in the web browser resp. on the user's device while a user is surfing on a website resp. uses a mobile application. If the user surfs on the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to inform the website of the user's previous activity. Cookies were designed as a reliable mechanism for websites to remember the status of the website or the activity that the user has undertaken in the past. They help us to optimize your visit to the Website, to remember technical choices (for example language selection, a newsletter, etc.) and to show more relevant services and offers. If you wish to consult the Website, Savic Group advises you to enable cookies. However, if you choose not to do this, you are always free not to turn them on.

Cookies can include: clicking on certain buttons, logging in or recording of the pages visited by the user, even months or years ago. Although cookies cannot contain viruses and cannot install malware on the guest computer, tracking cookies and especially third-party tracking cookies are often used as ways to compile long-term data from the browsing history of individuals - a major privacy concern that led to for European and American legislators to take action in 2011. This cookie statement is in accordance with the current Belgian Law (Law of 10/07/2012 laying down provisions regarding electronic communication, BS 20/9/2012).

3. This Website uses different types of cookies:

The strictly necessary cookies:
As the name suggests, these cookies are strictly necessary to enable you to surf on the Website resp. to use the Platform or to provide certain functions that you have requested.

Cookies for functionality:
These cookies improve the functionality of the Website by saving your preferences.

Tracking cookies:
These cookies will survive user sessions. If the Max-Age of a permanent cookie is set to 1 year, then within that year the initial value included in that cookie will be sent back to the server every time the user visits the server. This is done to store essential information, such as how the user initially came to the Website. For this reason they are also called tracking cookies. For example, once you have chosen the desired language, the Website will record your preference in a permanent cookie and save it on your browser. When you subsequently visit the Website again, the Website will use that permanent cookie to ensure that the content is delivered in the language you require.

Performance cookies:
These cookies help to improve the performance of the Website and thus provide a better user experience. Savic Group uses Google Analytics, a popular web analysis service offered by Google Inc. Google Analytics uses cookies to help Savic Group analyze how users use the Website. It records the number of visitors and tells Savic Group things about their overall behavior - such as the typical duration of a visit to the Website or the number of pages a user views on average.

Third party cookies:
To support its communications, Savic Group has anchored its content in social media channels such as YouTube, Facebook, Twitter and LinkedIn, as well as Savic Group uses the sharing options on social networks. The channels Savic Group uses may contain cookies from these websites and Savic Group does not control them. You must consult the relevant website of these third parties for more information about these cookies.

4. Disable cookies

There are a number of options available to prevent the storage of cookies. Please visit the websites of the different browsers to learn how to block the storage of cookies. It is worth remembering that if you decide to delete all your cookies, you will most likely have to re-enter all your usernames and passwords on all the websites you visit, which you did not even have to think about before. As already mentioned, cookies can be a real asset to your web browsing experience. If you want to know more about cookies, please visit the website www.allaboutcookies.org. This website provides more information about cookies, explains in detail how you can delete the cookies you find, and shows you how you can allow trusted websites to store cookies on your computer.

5. Contact information Savic Group

Savic Group
Evolis 17
8500 Kortrijk

NEDERLANDSE VERSIE

1. Algemeen

Savic Group (hierna genoemd “Savic Group”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op Spraystream.com / savic-group.com / jet-zone.com / drainjet.com (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die Savic Group haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Savic Group is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Savic Group u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

De strikt noodzakelijke cookies:
Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

Cookies voor functionaliteit:
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.

Tracking cookies:
Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

Prestatie cookies:
Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Savic Group maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Savic Group te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Savic Group zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Third party cookies:
Om haar communicaties te ondersteunen heeft Savic Group haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Savic Group gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Savic Group gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Savic Group controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens Savic Group

Savic Group
Evolis 17
8500 Kortrijk